۷
طوفان نوح
۱  و خداوند به نوح گفت: «تو و تمامی اهل خانه ات به کشتی در آیید، زیرا تو را در این عصر به حضور خود عادل دیدم. ۲  و از همه بهایم پاک، هفت هفت، نر و ماده با خود بگیر، و از بهایم ناپاک، دودو، نر و ماده، ۳  و از پرندگان آسمان نیزهفت هفت، نر و ماده را، تا نسلی بر روی تمام زمین نگاه داری. ۴  زیرا که من بعد از هفت روزدیگر، چهل روز و چهل شب باران می‌بارانم، وهر موجودی را که ساخته‌ام، از روی زمین محومی سازم.»
۵  پس نوح موافق آنچه خداوند او را امرفرموده بود، عمل نمود. ۶  و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمین آمد. ۷  و نوح وپسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به کشتی در‌آمدند. ۸  از بهایم پاک و ازبهایم ناپاک، و از پرندگان و از همه حشرات زمین، ۹  دودو، نر و ماده، نزد نوح به کشتی در‌آمدند، چنانکه خدا نوح را امر کرده بود. ۱۰  و واقع شدبعد از هفت روز که آب طوفان بر زمین آمد.
۱۱  و در سال ششصد از زندگانی نوح، در روزهفدهم از ماه دوم، در همان روز جمیع چشمه های لجه عظیم شکافته شد، و روزنهای آسمان گشوده. ۱۲  و باران، چهل روز و چهل شب بر روی زمین می‌بارید. ۱۳  در همان روز نوح وپسرانش، سام و حام و یافث، و زوجه نوح و سه زوجه پسرانش، با ایشان داخل کشتی شدند. ۱۴  ایشان و همه حیوانات به اجناس آنها، و همه بهایم به اجناس آنها، و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند به اجناس آنها، و همه پرندگان به اجناس آنها، همه مرغان و همه بالداران. ۱۵ دودواز هر ذی جسدی که روح حیات دارد، نزد نوح به کشتی در‌آمدند. ۱۶  و آنهایی که آمدند نر و ماده از هر ذی جسد آمدند، چنانکه خدا وی را امرفرموده بود. و خداوند در را از عقب او بست.
۱۷  و طوفان چهل روز بر زمین می‌آمد، و آب همی افزود و کشتی را برداشت که از زمین بلندشد. ۱۸  و آب غلبه یافته، بر زمین همی افزود، وکشتی بر سطح آب می‌رفت. ۱۹  و آب بر زمین زیاد و زیاد غلبه یافت، تا آنکه همه کوههای بلندکه زیر تمامی آسمانها بود، مستور شد. ۲۰  پانزده ذراع بالاتر آب غلبه یافت و کوهها مستور گردید. ۲۱  و هر ذی جسدی که بر زمین حرکت می‌کرد، ازپرندگان و بهایم و حیوانات و کل حشرات خزنده بر زمین، و جمیع آدمیان، مردند. ۲۲  هرکه دم روح حیات در بینی او بود، از هر‌که در خشکی بود، مرد. ۲۳  و خدا محو کرد هر موجودی را که برروی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات وپرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و نوح باآنچه همراه وی در کشتی بود فقط باقی ماند. ۲۴  وآب بر زمین صد و پنجاه روز غلبه می‌یافت.