۱۰
نسل نوح
۱  این است پیدایش پسران نوح، سام وحام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند.
۲  پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای ویاوان و توبال و ماشک و تیراس. ۳  و پسران جومر: اشکناز و ریفات و توجرمه. ۴  و پسران یاوان: الیشه و ترشیش و کتیم و رودانیم. ۵  از اینان جزایرامت‌ها منشعب شدند در اراضی خود، هر یکی موافق زبان و قبیله‌اش در امت های خویش.
۶  و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط وکنعان. ۷  و پسران کوش: سبا و حویله و سبته ورعمه و سبتکا. و پسران رعمه: شبا و ددان. ۸  وکوش نمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد. ۹  وی در حضور خداوند صیادی جبار بود. از این جهت می‌گویند: «مثل نمرود، صیاد جبار در حضور خداوند.» ۱۰  و ابتدای مملکت وی، بابل بود و ارک و اکد و کلنه در زمین شنعار. ۱۱  از آن زمین آشور بیرون رفت، و نینوا ورحوبوت عیر، و کالح را بنا نهاد، ۱۲  و ریسن را درمیان نینوا و کالح. و آن شهری بزرگ بود. ۱۳  ومصرایم لودیم و عنامیم و لهابیم و نفتوحیم راآورد. ۱۴  و فتروسیم و کسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و کفتوریم را. ۱۵  و کنعان، صیدون، نخست زاده خود، وحت را آورد. ۱۶  ویبوسیان و اموریان و جرجاشیان را ۱۷  و حویان وعرقیان و سینیان را ۱۸  و اروادیان و صماریان وحماتیان را. و بعد از آن، قبایل کنعانیان منشعب شدند. ۱۹  و سرحد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غزه بود، و به سمت سدوم و عموره وادمه و صبوئیم تا به لاشع. ۲۰  اینانند پسران حام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی وامت های خود.
۲۱  و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادریافث بزرگ بود، از او نیز اولاد متولد شد. ۲۲ پسران سام: عیلام و آشور و ارفکشاد و لود وارام. ۲۳  و پسران ارام: عوص و حول و جاتر وماش. ۲۴  و ارفکشاد، شالح را آورد، و شالح، عابررا آورد. ۲۵  و عابر را دو پسر متولد شد. یکی رافالج نام بود، زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقطان. ۲۶  و یقطان، الموداد و شالف و حضرموت و یارح را آورد، ۲۷  و هدورام واوزال و دقله را، ۲۸  و عوبال و ابیمائیل و شبا را، ۲۹  و اوفیر و حویله و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند. ۳۰  و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سفاره، که کوهی از کوههای شرقی است. ۳۱  اینانند پسران سام برحسب قبایل و زبانهای ایشان، در اراضی خود برحسب امت های خویش. ۳۲  اینانند قبایل پسران نوح، برحسب پیدایش ایشان در امت های خود که از ایشان امت های جهان، بعد از طوفان منشعب شدند.