۳۶
نسل عیسو
۱  و پیدایش عیسو که ادوم باشد، این است: ۲  عیسو زنان خود را از دختران کنعانیان گرفت: یعنی عاده دختر ایلون حتی، واهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون حوی، ۳  وبسمه دختر اسماعیل، خواهر نبایوت. ۴  و عاده، الیفاز را برای عیسو زایید، و بسمه، رعوئیل رابزاد، ۵  و اهولیبامه یعوش، و یعلام و قورح رازایید. اینانند پسران عیسو که برای وی در زمین کنعان متولد شدند. ۶  پس عیسو زنان و پسران ودختران و جمیع اهل بیت، و مواشی و همه حیوانات، و تمامی اندوخته خود را که در زمین کنعان اندوخته بود، گرفته، از نزد برادر خودیعقوب به زمین دیگر رفت. ۷  زیرا که اموال ایشان زیاده بود از آنکه با هم سکونت کنند. و زمین غربت ایشان بسبب مواشی ایشان گنجایش ایشان نداشت. ۸  و عیسو در جبل سعیر ساکن شد. وعیسو همان ادوم است.
۹  و این است پیدایش عیسو پدر ادوم در جبل سعیر: ۱۰  اینست نامهای پسران عیسو: الیفاز پسرعاده، زن عیسو، و رعوئیل، پسر بسمه، زن عیسو. ۱۱  و بنی الیفاز: تیمان و اومار و صفوا و جعتام وقناز بودند. ۱۲  و تمناع، کنیز الیفاز، پسر عیسوبود. وی عمالیق را برای الیفاز زایید. اینانندپسران عاده زن عیسو. ۱۳  و اینانند پسران رعوئیل: نحت و زارع و شمه و مزه. اینانند پسران بسمه زن عیسو. ۱۴  و اینانند پسران اهولیبامه دختر عنی، دختر صبعون، زن عیسو که یعوش ویعلام و قورح را برای عیسو زایید.
۱۵  اینانند امرای بنی عیسو: پسران الیفازنخست زاده عیسو، یعنی امیر تیمان و امیر اومار وامیر صفوا و امیر قناز، ۱۶  و امیر قورح و امیرجعتام و امیر عمالیق. اینانند امرای الیفاز در زمین ادوم. اینانند پسران عاده.
۱۷  و اینان پسران رعوئیل بن عیسو می‌باشند: امیر نحت و امیر زارح و امیر شمه و امیر مزه. اینهاامرای رعوئیل در زمین ادوم بودند. اینانند پسران بسمه زن عیسو.
۱۸  و اینانند بنی اهولیبامه زن عیسو: امیریعوش و امیر یعلام و امیر قورح. اینها امرای اهولیبامه دختر عنی، زن عیسو می‌باشند. ۱۹  اینانند پسران عیسو که ادوم باشد و اینهاامرای ایشان می‌باشند.
۲۰  و اینانند پسران سعیر حوری که ساکن آن زمین بودند، یعنی: لوطان و شوبال و صبعون وعنی، ۲۱  و دیشون و ایصر و دیشان. اینانند امرای حوریان و پسران سعیر در زمین ادوم.
۲۲  و پسران لوطان: حوری و هیمام بودند وخواهر لوطان تمناع، بود. ۲۳  و اینانند پسران شوبال: علوان و منحت و عیبال و شفو و اونام. ۲۴ و اینانند بنی صبعون: ایه و عنی. همین عنی است که چشمه های آب گرم را در صحرا پیدانمود، هنگامی که الاغهای پدر خود، صبعون رامی چرانید. ۲۵  و اینانند اولاد عنی: دیشون واهولیبامه دختر عنی. ۲۶  و اینانند پسران دیشان: حمدان و اشبان و بتران و کران. ۲۷  و اینانند پسران ایصر: بلهان و زعوان و عقان. ۲۸  اینانند پسران دیشان: عوص و اران.
۲۹  اینها امرای حوریانند: امیر لوطان و امیرشوبال و امیر صبعون و امیر عنی، ۳۰  امیر دیشون و امیر ایصر و امیر دیشان. اینها امرای حوریانند به حسب امرای ایشان در زمین سعیر.
پادشاهان ادوم
۳۱  و اینانند پادشاهانی که در زمین ادوم سلطنت کردند، قبل از آنکه پادشاهی بربنی‌اسرائیل سلطنت کند: ۳۲  و بالع بن بعور درادوم پادشاهی کرد، و نام شهر او دینهابه بود. ۳۳  وبالع مرد، و در جایش یوباب بن زارح از بصره سلطنت کرد. ۳۴  و یوباب مرد، و در جایش حوشام از زمین تیمانی پادشاهی کرد. ۳۵  وحوشام مرد، و در جایش هداد بن بداد، که درصحرای موآب، مدیان را شکست داد، پادشاهی کرد، و نام شهر او عویت بود. ۳۶  و هداد مرد، و درجایش سمله از مسریقه پادشاهی نمود. ۳۷  وسمله مرد، و شاول از رحوبوت نهر در جایش پادشاهی کرد. ۳۸  و شاول مرد، و در جایش بعل حانان بن عکبور سلطنت کرد. ۳۹  و بعل حانان بن عکبور مرد، و در جایش، هدار پادشاهی کرد. ونام شهرش فاعو بود، و زنش مسمی به مهیطبئیل دختر مطرد، دختر می‌ذاهب بود.
۴۰  و اینست نامهای امرای عیسو، حسب قبائل ایشان و اماکن و نامهای ایشان: امیر تمناع وامیر علوه و امیر یتیت، ۴۱  و امیر اهولیبامه و امیرایله و امیر فینون، ۴۲  و امیر قناز و امیرتیمان و امیرمبصار، ۴۳  و امیر مجدیئیل و امیر عیرام. اینان امرای ادومند، حسب مساکن ایشان در زمین ملک ایشان. همان عیسو پدر ادوم است.