^
یهودا
هلاکت مردمان بی‌دین
دعوت به پایداری
ستایش پایانی