^
مرقس
یحیی تعمید‌دهنده راه را برای عیسی آماده می‌کند
یحیی عیسی را تعمید می‌دهد
تجربه عیسی در بیابان
موعظه عیسی در جلیل
چهار ماهیگیر عیسی را پیروی می‌کنند
عیسی با اقتدار بسیار تعلیم می‌دهد
شفای مادرزن پطرس و بسیاری دیگر
موعظه عیسی در سراسر جلیل
شفای یک جذامی
شفای مرد افلیج
ضیافت در خانه متی
سوال رهبران مذهبی درباره روزه
شاگردان در روز سبت گندم می‌چینند
شفای دست بیمار
جماعت بزرگی بدنبال عیسی می‌روند
انتخاب دوازده حواری
تهمت رهبران مذهبی
عیسی خانواده حقیقی خود رامعرفی می‌کند
مثل چهار نوع زمین
تشریح حکایت چهار نوع زمین
مثل رشد بذر
مثل دانه خردل
آرام کردن طوفان دریا
اخراج ارواح ناپاک
زنده کردن دختر یایرس
بی ایمانی مردم ناصره
اعزام دوازده شاگرد
قتل یحیی تعمید‌دهنده
خوراک به پنج هزار نفر
راه رفتن بر روی آب
شفای عده‌ای بسیار
پاکی درون
اخراج روح ناپاک از یک دختر
حیرت جماعت از معجزات عیسی
خوراک به چهارهزار نفر
درخواست آیتی آسمانی
هشدار درباره تعالیم غلط
شفای مرد نابینا
اعتراف پطرس
نخستین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود
تبدیل هیات عیسی
شفای پسر دیوزده
دومین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود
بحث درباره بزرگی
شاگردان مانع شخصی می‌شوند که نام عیسی را بکار می‌برد
هشدار در مورد وسوسه
تعلیم درباره ازدواج و طلاق
سوال درباره طلاق
برکت دادن کودکان
جوان ثروتمند
سومین پیشگویی عیسی درباره مرگ خود
تعلیم درباره خدمت به دیگران
شفای فقیر کور
ورود مظفرانه عیسی به اورشلیم
تطهیر هیکل
دعا
سوال درباره اقتدار عیسی
حکایت باغبانهای ظالم
سوال درباره پرداخت باج و خراج
سوال درباره قیامت
بزرگترین حکم
ناتوانی از جواب دادن به عیسی
هشدار به رهبران مذهبی
هدیه بیوه‌زن فقیر
آینده جهان
بازگشت مسیح
انتظار برای بازگشت مسیح
توطئه قتل عیسی
تدهین عیسی با عطر
طرح خیانت یهودا
آماده کردن فصح
شام آخر
پیشگویی مجدد انکار پطرس
باغ جتسیمانی
دستگیری عیسی
محاکمه در حضور قیافا
انکار پطرس
محکوم شدن عیسی
در حضور پیلاطوس
صدور حکم مصلوب شدن
استهزای سربازان رومی
در راه جلجتا
مصلوب شدن عیسی
جان سپردن عیسی
تدفین عیسی
قیام عیسی
عیسی به مریم مجدلیه ظاهر می‌شود
در راه عموآس
عیسی بر شاگردان منجمله بر توماظاهر شده
ماموریت بزرگ
صعود عیسی به آسمان