۲
ترتیب قرارگیری اسباط
۱  و خداوند موسی و هارون را خطاب کرده، گفت: ۲  «هر کس از بنی‌اسرائیل نزد علم ونشان خاندان آبای خویش خیمه زند، در برابر واطراف خیمه اجتماع خیمه زنند. ۳  و به‌جانب مشرق به سوی طلوع آفتاب اهل علم محله یهودابرحسب افواج خود خیمه زنند، و رئیس بنی یهودا نحشون بن عمیناداب باشد. ۴  و فوج اوکه از ایشان شمرده شدند هفتاد و چهار هزار وششصد نفر بودند. ۵  و سبط یساکار در پهلوی اوخیمه زنند، و رئیس بنی یساکار نتنائیل بن صوغرباشد. ۶  و فوج او که از ایشان شمرده شدند پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بودند. ۷  و سبطزبولون و رئیس بنی زبولون الیاب بن حیلون باشد. ۸  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه وهفت هزار و چهارصد نفر بودند. ۹  جمیع شمرده شدگان محله یهودا برحسب افواج ایشان صد و هشتاد و شش هزار و چهارصد نفر بودند. وایشان اول کوچ کنند.
۱۰  و بر جانب جنوب، علم محله روبین برحسب افواج ایشان باشد، و رئیس بنی روبین الیصور بن شدیئور باشد. ۱۱  و فوج او که از ایشان شمرده شدند چهل و شش هزار و پانصد نفر بودند. ۱۲  و در پهلوی او سبط شمعون خیمه زنندو رئیس بنی شمعون شلومیئیل بن صوریشدای باشد. ۱۳  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بودند. ۱۴  و سبط جادو رئیس بنی جاد الیاساف بن رعوئیل باشد. ۱۵  وفوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و پنج هزار و ششصد و پنجاه نفر بودند. ۱۶  جمیع شمرده شدگان محله روبین برحسب افواج ایشان صد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و پنجاه نفربودند و ایشان دوم کوچ کنند.
۱۷  و بعد از آن خیمه اجتماع با محله لاویان درمیان محله‌ها کوچ کند، چنانکه خیمه می‌زنند، همچنان هر کس در جای خود نزد علمهای خویش کوچ کنند.
۱۸  و به طرف مغرب، علم محله افرایم برحسب افواج ایشان و رئیس بنی افرایم، الیشمع بن عمیهود باشد. ۱۹  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل هزار و پانصد نفر بودند. ۲۰  و درپهلوی او سبط منسی، و رئیس بنی منسی جملیئیل بن فدهصور باشد. ۲۱  و فوج او که ازایشان شمرده شدند، سی و دو هزار و دویست نفربودند. ۲۲  و سبط بنیامین و رئیس بنی بنیامین، ابیدان بن جدعونی باشد. ۲۳  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، سی و پنج هزار و چهارصد نفربودند. ۲۴  جمیع شمرده شدگان محله افرایم برحسب افواج ایشان، صد و هشت هزار و یکصدنفر بودند، و ایشان سوم کوچ کنند.
۲۵  و به طرف شمال، علم محله دان، برحسب افواج ایشان، و رئیس بنی دان اخیعزر بن عمیشدای باشد. ۲۶  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، شصت و دو هزاروهفت صد نفر بودند. ۲۷ ودر پهلوی ایشان سبط اشیر خیمه زنند، و رئیس بنی اشیر فجعیئیل بن عکران باشد. ۲۸  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، چهل و یک هزار و پانصدنفر بودند. ۲۹  و سبط نفتالی و رئیس بنی نفتالی اخیرع بن عینان باشد. ۳۰  و فوج او که از ایشان شمرده شدند، پنجاه و سه هزار و چهارصد نفربودند. ۳۱  جمیع شمرده شدگان محله دان، صد وپنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بودند. ایشان نزدعلمهای خود در عقب کوچ کنند.
۳۲  اینانند شمرده شدگان بنی‌اسرائیل برحسب خاندان آبای ایشان، جمیع شمرده شدگان محله‌ها موافق افواج ایشان شش صد و سه هزار وپانصد و پنجاه نفر بودند. ۳۳  اما لاویان چنانکه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، در میان بنی‌اسرائیل شمرده نشدند.
۳۴  و بنی‌اسرائیل موافق هرچه خداوند به موسی‌امر فرموده بود، عمل نمودند، به اینطورنزد علمهای خود خیمه می‌زدند و به اینطور هرکس برحسب قبایل خود با خاندان آبای خودکوچ می‌کردند.