۲
۱  بنابراین اگر نصیحتی در مسیح، یا تسلی محبت، یا شراکت در روح، یا شفقت ورحمت هست، ۲  پس خوشی مرا کامل گردانید تابا هم یک فکر کنید و همان محبت نموده، یک دل بشوید و یک فکر داشته باشید. ۳  و هیچ‌چیز را ازراه تعصب و عجب مکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ۴  و هریک از شما ملاحظه کارهای خود را نکند، بلکه هرکدام کارهای دیگران را نیز.
۵  پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود ۶  که چون در صورت خدا بود، باخدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، ۷  لیکن خود راخالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و درشباهت مردمان شد؛ ۸  و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. ۹  از این جهت خدا نیز او را بغایت سرافراز نمود و نامی را که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید. ۱۰  تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین وزیر زمین است خم شود، ۱۱  و هر زبانی اقرار کندکه عیسی مسیح، خداوند است برای تمجیدخدای پدر.
۱۲  پس‌ای عزیزان من چنانکه همیشه مطیع می‌بودید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادترالان وقتی که غایبم، نجات خود را به ترس و لرزبعمل آورید. ۱۳  زیرا خداست که در شمابرحسب رضامندی خود، هم اراده و هم فعل رابعمل ایجاد می‌کند. ۱۴  و هرکاری را بدون همهمه و مجادله بکنید، ۱۵  تا بی‌عیب و ساده دل و فرزندان خدا بی‌ملامت باشید، در میان قومی کج رو و گردنکش که در آن میان چون نیرها درجهان می‌درخشید، ۱۶  و کلام حیات رابرمی افرازید، بجهت فخر من در روز مسیح تاآنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم.
۱۷  بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شماریخته شوم، شادمان هستم و با همه شما شادی می‌کنم. ۱۸  و همچنین شما نیز شادمان هستید و بامن شادی می‌کنید.
اعزام تیموتاوس و اپفردتس
۱۹  و در عیسی خداوند امیدوارم که تیموتاوس را به زودی نزد شما بفرستم تامن نیز ازاحوال شما مطلع شده، تازه روح گردم. ۲۰  زیراکسی دیگر را همدل ندارم که به اخلاص درباره شما اندیشد. ۲۱  زانرو که همه نفع خود رامی طلبند، نه امور عیسی مسیح را. ۲۲  اما دلیل اورا می‌دانید، زیرا چنانکه فرزند پدر را خدمت می‌کند، او با من برای انجیل خدمت کرده است. ۲۳  پس امیدوارم که چون دیدم کار من چطورمی شود، او را بی‌درنگ بفرستم. ۲۴  اما در خداونداعتماد دارم که خود هم به زودی بیایم.
۲۵  ولی لازم دانستم که اپفردتس را به سوی شما روانه نمایم که مرا برادر و همکار و همجنگ می‌باشد، اما شما را رسول و خادم حاجت من. ۲۶  زیرا که مشتاق همه شما بود و غمگین شد ازاینکه شنیده بودید که او بیمار شده بود. ۲۷  وفی الواقع بیمار و مشرف بر موت بود، لیکن خدا بروی ترحم فرمود و نه بر او فقط بلکه بر من نیز تامرا غمی بر غم نباشد. ۲۸  پس به سعی بیشتر او راروانه نمودم تا از دیدنش باز شاد شوید و حزن من کمتر شود. ۲۹  پس او را در خداوند با کمال خوشی بپذیرید و چنین کسان را محترم بدارید، ۳۰  زیرا در کار مسیح مشرف بر موت شد و جان خود را به خطر انداخت تا نقص خدمت شما را برای من به‌کمال رساند.