^
مزامیر
خوشابحال خداترسان
اراده خدا و فکر باطل انسانی
یاری از سوی خداوند
مزمور داود وقتی که از پسر خود ابشالوم فرار کرد
طلب کمک در تنگی
برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور داود
درخواست هدایت به راه راست
برای سالار مغنیان برذوات نفخه. مزمور داود
دعا به هنگام پریشانی
برای سالار مغنیان برذوات اوتار برثمانی. مزمور داود
دعا برای اجرای عدالت
سرود داود که آن را برای خداوند سرایید به‌سبب سخنان کوش بنیامینی
چه مجید است نام تو
برای سالار مغنیان برجتیت. مزمور داود
داوری عادل خدا
برای سالار مغنیان برموت لبین. مزمور داود
دعا برای اجرای عدالت
توکل به عدالت خداوند
برای سالار مغنیان. مزمور داود
دعا برای نجات و حفاظت
برای سالار مغنیان برثمانی. مزمور داود
دعا برای مدد الهی
برای سالار مغنیان. مزمور داود
تفکر افراد فاسد
برای سالار مغنیان. مزمور داود
فرود آمدن در خیمه خداوند
مزمور داود
اطمینان در خداوند
مکتوم داود
دعای مرد عادل
صلات داود
خداوند، قلعه بلند
برای سالار مغنیان، مزمور داود بنده خداوند که کلام این سرود را به خداوند گفت، در روزی که خداوند او را از دست همه دشمنانش و از دست شاول رهایی داد. پس گفت:
خلقت و عظمت خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
نصرت از خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
شادی در نجات خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
سرود غم و پیروزی
برای سالار مغنیان بر غزاله صبح. مزمور داود
خداوند شبان من است
مزمور داود
دروازه های ابدی
مزمور داود
درخواست تعلیم الهی
مزمور داود
دعای مرد عادل
مزمور داود
اطمینان در خداوند
مزمور داود
درخواست کمک
مزمور داود
تمجید خداوند
مزمور داود
تسبیح خداوند
سرود برای متبرک ساختن خانه. مزمور داود
توکل بر خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
اعتراف به گناه
قصیده داود
سرود تسبیح
خدا نزدیک شکسته دلان است
مزمور داود وقتی که منش خود را به حضورابیملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت
طلب کمک از خداوند
مزمور داود
راه بدکاران
برای سالار مغنیان. مزمور داود بنده خداوند
سرنوشت شریران
مزمور داود
دعای مصیبت دیده
مزمور داود برای تذکر
دعای مرد رنجدیده
برای یدوتون سالار مغنیان. مزمور داود
سرودی تازه
برای سالار مغنیان. مزمور داود
دعای مرد بیمار
برای سالار مغنیان. مزمور داود
همچون آهو
برای سالار مغنیان. قصیده بنی قورح
دعای شخص پریشان
درخواست اعانت
برای سالار مغنیان. قصیده بنی قورح
سرود عروس پادشاه
برای سالار مغنیان بر سوسنها. قصیده بنی قورح. سرود حبیبات
کمک خدا در تنگیها
برای سالار مغنیان. سرود بنی قورح برعلاموت
تسبیح خدایی که پادشاه است
برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح
خدا در کوه صهیون
سرود و مزمور بنی قورح
حماقت اعتماد بر دولت
برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح
پرستش مقدسان خداوند
مزمور آساف
طلب بخشش
برای سالار مغنیان. مزمور داود وقتی که ناتان نبی بعد از در‌آمدنش به بتشبع نزد او آمد
هلاکت شریر
برای سالار مغنیان. قصیده داود وقتی که دوآغ ادومی آمد و شاول را خبر داده، گفت که داود به خانه اخیملک رفت
همه مرتد شده اند
برای سالار مغنیان بر ذوات اوتار. قصیده داود
دعا برای محافظت
برای سالار مغنیان. قصیده داود بر ذوات اوتاروقتی که زیفیان نزد شاول آمده، گفتند آیا داودنزد ما خود را پنهان نمی کند
ناله از ظلم دوست
برای سالار مغنیان. قصیده داود بر ذوات اوتار
توکل بر خدا
برای سالار مغنیان بر فاخته ساکت در بلاد بعیده. مکتوم داود وقتی که فلسطینیان او را در جت گرفتند
پناه زیر سایه بالهای تو
برای سالار مغنیان برلاتهلک. مکتوم داود وقتی که از حضور شاول به مغاره فرار کرد
مجازات شریران
برای سالار مغنیان برلاتهلک. مکتوم داود
دعا برای رهایی
برای سالار مغنیان بر لاتهلک. مکتوم داود وقتی که شاول فرستاد که خانه را کشیک بکشند
درخواست اعانت
برای سالار مغنیان بر سوسن شهادت. مکتوم داود برای تعلیم وقتی که با ارم نهرین و ارم صوبه از در مقاتله بیرون آمد و یوآب برگشته، دوازده هزار نفر از ادومیان را در وادی الملح کشت
فریاد مرا بشنو
برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور داود
نجات از جانب خدا
برای یدوتون سالار مغنیان. مزمور داود
جان من تشنه توست
مزمور داود هنگامی که در صحرای یهودا بود
حیاتم را از خوف دشمن نگاه دار
برای سالار مغنیان. مزمور داود
سرود تسبیح
برای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود
بانگ شادمانی برای خدا
برای سالار مغنیان. سرود و مزمور
سرود حمد و شادی
برای سالار مغنیان. مزمور و سرود برذوات اوتار
سرود پیروزی
برای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود
فریاد کمک
برای سالار مغنیان بر سوسنها. مزمور داود
دعای اعانت
برای سالار مغنیان. مزمور داود به جهت یادگاری
دعای مرد پیر
دعا برای پادشاه
مزمور سلیمان
عدالت خدا
مزمور آساف
دعا برای نجات قوم
قصیده آساف
خدا، داور جهان
برای سالار مغنیان بر لاتهلک. مزمور و سرود آساف
مجد خدا
برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور و سرود آساف
راحت در روز تنگی
برای سالار مغنیان بر یدوتون. مزمور آساف
قوم خدا
قصیده آساف
دعا برای نجات قوم
مزمور آساف
دعا برای تفقد از قوم
برای سالار مغنیان. شهادتی بر سوسنها. مزمور آساف
پیروی از خداوند
برای سالار مغنیان برجتیت. مزمور آساف
خدا در جماعت خدا
مزمور آساف
دعا برای شکست دشمنان
سرود و مزمور آساف
اشتیاق برای خانه خدا
برای سالار مغنیان برجتیت. مزمور بنی قورح
دعا برای سعادت قوم
برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح
دعا برای نجات
دعای داود
در وصف اورشلیم
مزمور و سرود بنی قورح
فریاد کمک
سرود و مزمور بنی قورح برای سالار مغنیان برمحلت لعنوت. قصیده هیمان ازراحی
دعا برای قوم
قصیده ایتان ازراحی
فانی بودن انسان
دعای موسی مرد خدا
در ستر حضرت اعلی
سرود حمد و تسبیح
مزمور و سرود برای روز سبت
اقتدار خداوند
مکافات شریران
سرود حمد و شادی
بزرگی و جلال خدا
بزرگی و مجد خداوند
سرود تازه
مزمور
سلطنت و اقتدار خداوند
آواز شادمانی
عهد پادشاه
مزمور داود
دعا در پریشانی
دعای مسکین وقتی که پریشان حال شده، ناله خود را به حضور یهوه می‌ریزد
ستایش خدا
مزمور داود
ستایش خداوند
کارهای خدا برای قوم او
رحمت خداوند برای قوم خود
ستایش نیکویی خداوند
طلب کمک علیه دشمنان
سرود و مزمور داود
شکایت مرد رنجدیده
برای سالار مغنیان. مزمور داودای
کاهن به رتبه ملکیصدق
مزمور داود
رحمت خداوند
سعادت شخص خداترس
محبت خداوند
سرود فصح
در وصف خدای حقیقی
سپاسگزاری برای رهایی
تسبیح خداوند
سرود پیروزی
در وصف طریق و شریعت خدا
ا
ب
ج
د
ه
و
ز
ح
ط
ی
ک
ل
م
ن
س
ع
ف
ص
ق
ر
ش
ت
دعا در تنگی
سرود درجات
اعانت الهی
سرود درجات
در وصف اورشلیم
سرود درجات از داود
طلب کرم
سرود درجات
اعانت از جانب خدا
سرود درجات از داود
متوکلان خدا جنبش نخواهند خورد
سرود درجات
بازآوردن اسیران صهیون
سرود درجات
اعتماد بر خدا
سرود درجات از سلیمان
خوشابحال ترسندگان خدا
سرود درجات
رهایی از شریران
سرود درجات
انتظار برای خدا
سرود درجات
فروتنی در مقابل خدا
سرود درجات از داود
در وصف هیکل
سرود درجات
در وصف یکدلی
سرود درجات از داود
تمجید خدا
سرود درجات
تسبیح خداوند
سرود سپاسگزاری
سرود تبعیدیون
سرود حمد مزمور داود
حکمت و علم خدا
برای سالار مغنیان. مزمور داود
دعای حفاظت
برای سالار مغنیان. مزمور داود
درخواست کمک
مزمور داود
دعا در تنگی
قصیده داود و دعا وقتیکه در مغاره بود
تضرع به حضور خدا
مزمور داود
سرود پیروزی
مزمور داود
پرستش خداوند
تسبیح داود
سعادت توکل به خدا
تسبیح خدای توانا
همه خدا را تسبیح بخوانند
سرود تازه برای خداوند
تسبیح خدا