۲
اراده خدا و فکر باطل انسانی
۱  چرا امت‌ها شورش نموده‌اند و طوائف در باطل تفکر می‌کنند؟ ۲  پادشاهان زمین برمی خیزند و سروران با هم مشورت نموده‌اند، به ضد خداوند و به ضد مسیح او؛ ۳  که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خودبیندازیم. ۴  او که بر آسمانها نشسته است می خندد. خداوند بر ایشان استهزا می‌کند. ۵  آنگاه در خشم خود بدیشان تکلم خواهد کرد وبه غضب خویش ایشان را آشفته خواهد ساخت.
۶  «و من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدس خود صهیون.» ۷  فرمان را اعلام می‌کنم: خداوند به من گفته است: «تو پسر من هستی امروزتو را تولید کردم. ۸  از من درخواست کن و امت هارا به میراث تو خواهم داد. و اقصای زمین را ملک تو خواهم گردانید. ۹  ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست؛ مثل کوزه کوزه‌گر آنها را خردخواهی نمود.»
۱۰  و الان‌ای پادشاهان تعقل نمایید! ای داوران جهان متنبه گردید! ۱۱  خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز شادی نمایید! ۱۲  پسر راببوسید مبادا غضبناک شود، و از طریق هلاک شوید، زیرا غضب او به اندکی افروخته می‌شود. خوشابحال همه آنانی که بر او توکل دارند.