۸
چه مجید است نام تو
برای سالار مغنیان برجتیت. مزمور داود
۱  ای یهوه خداوند ما، چه مجید است نام تودر تمامی زمین، که جلال خود را فوق آسمانها گذارده‌ای! ۲  از زبان کودکان وشیرخوارگان به‌سبب خصمانت قوت را بنا نهادی تا دشمن و انتقام گیرنده را ساکت گردانی. ۳  چون به آسمان تو نگاه کنم که صنعت انگشتهای توست، و به ماه و ستارگانی که تو آفریده‌ای، ۴ پس انسان چیست که او را به یادآوری، وبنی آدم که از او تفقد نمایی؟ ۵  او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سراو گذاردی. ۶  او را بر کارهای دست خودت مسلط نمودی، و همه‌چیز را زیر پای وی نهادی، ۷  گوسفندان و گاوان جمیع، و بهایم صحرا را نیز؛ ۸  مرغان هوا و ماهیان دریا را، و هر‌چه بر راههای آبها سیر می‌کند. ۹ ‌ای یهوه خداوند ما، چه مجیداست نام تو در تمامی زمین!