۱۱
توکل به عدالت خداوند
برای سالار مغنیان. مزمور داود
۱  بر خداوند توکل می‌دارم. چرا به‌جانم می گویید: «مثل مرغ به کوه خودبگریزید. ۲  زیرا اینک شریران کمان را می‌کشند وتیر را به زه نهاده‌اند، تا بر راست دلان در تاریکی بیندازند. ۳  زیرا که ارکان منهدم می‌شوند و مردعادل چه کند؟»
۴  خداوند در هیکل قدس خود است و کرسی خداوند در آسمان. چشمان او می‌نگرد، پلکهای وی بنی آدم را می‌آزماید. ۵  خداوند مرد عادل راامتحان می‌کند؛ و اما از شریر و ظلم دوست، جان او نفرت می‌دارد. ۶  بر شریر دامها و آتش وکبریت خواهد بارانید، و باد سموم حصه پیاله ایشان خواهد بود. ۷  زیرا خداوند عادل است وعدالت را دوست می‌دارد، و راستان روی او راخواهند دید.