۱۵
فرود آمدن در خیمه خداوند
مزمور داود
۱  ای خداوند کیست که در خیمه تو فرودآید؟ و کیست که در کوه مقدس توساکن گردد؟
۲  آنکه بی‌عیب سالک باشد و عدالت را به‌جاآورد، و در دل خویش راست گو باشد، ۳  که به زبان خود غیبت ننماید؛ و به همسایه خود بدی نکند و درباره اقارب خویش مذمت را قبول ننماید، ۴  که در نظر خود حقیر و خوار است وآنانی را که از خداوند می‌ترسند مکرم می‌دارد وقسم به ضرر خود می‌خورد و تغییر نمی دهد. ۵  نقره خود را به سود نمی دهد و رشوه بر بی‌گناه نمی گیرد.
آنکه این را به‌جا آورد تا ابدالاباد جنبش نخواهد خورد.