۲۴
دروازه های ابدی
مزمور داود
۱  زمین و پری آن از آن خداوند است. ربع مسکون و ساکنان آن. ۲  زیرا که اواساس آن را بر دریاها نهاد. و آن را بر نهرها ثابت گردانید. ۳  کیست که به کوه خداوند برآید؟ وکیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ ۴  او که پاک دست و صاف دل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. ۵  او برکت را ازخداوند خواهد یافت. و عدالت را از خدای نجات خود. ۶  این است طبقه طالبان او. طالبان روی تو‌ای (خدای ) یعقوب. سلاه.
۷ ‌ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلال داخل شود! ۸  این پادشاه جلال کیست؟ خداوندقدیر و جبار؟ خداوند که در جنگ جبار است. ۹ ‌ای دروازه‌ها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود! ۱۰  این پادشاه جلال کیست؟ یهوه صبایوت پادشاه جلال اوست. سلاه.