۲۶
دعای مرد عادل
مزمور داود
۱  ای خداوند مرا داد بده زیرا که من درکمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوندتوکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید. ۲ ‌ای خداوندمرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفی گردان. ۳  زیرا که رحمت تو در مد نظر من است ودر راستی تو رفتار نموده‌ام ۴  با مردان باطل ننشسته‌ام و با منافقین داخل نخواهم شد. ۵  ازجماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست. ۶  دستهای خود را در صفامی شویم. مذبح تو را‌ای خداوند طواف خواهم نمود. ۷  تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو رااخبار نمایم.
۸ ‌ای خداوند محل خانه تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را. ۹  جانم را با گناهکاران جمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خون ریز. ۱۰  که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. ۱۱  و اما من درکمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و برمن رحم فرما. ۱۲  پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعت‌ها متبارک خواهم خواند.