۲۹
تمجید خداوند
مزمور داود
۱  ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوت را برای خداوندتوصیف نمایید. ۲  خداوند را به جلال اسم اوتمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنید. ۳  آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است. ۴  آواز خداوند با قوت است. آوازخداوند با جلال است. ۵  آواز خداوند سروهای آزاد را می‌شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان رامی شکند. ۶  آنها را مثل گوساله می‌جهاند. لبنان وسریون را مثل بچه گاو وحشی. ۷  آواز خداوندزبانه های آتش را می‌شکافد. ۸  آواز خداوندصحرا را متزلزل می‌سازد. خداوند صحرای قادش را متزلزل می‌سازد. ۹  آواز خداوند غزالهارا به درد زه می‌اندازد، و جنگل را بی‌برگ می‌گرداند. و در هیکل او جمیع جلال را ذکرمی کنند. ۱۰  خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالاباد.
۱۱  خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهدنمود.