۳۳
سرود تسبیح
۱  ای صالحان در خداوند شادی نمایید، زیرا که تسبیح خواندن راستان رامی شاید. ۲  خداوند را بربط حمد بگویید. با عودده تار او را سرود بخوانید. ۳  سرودی تازه برای اوبسرایید. نیکو بنوازید با آهنگ بلند. ۴  زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. ۵  عدالت و انصاف را دوست می‌دارد. جهان از رحمت خداوند پر است. ۶  به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او. ۷  آبهای دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. ۸  تمامی اهل زمین از خداوند بترسند. جمیع سکنه ربع مسکون از او بترسند. ۹  زیرا که او گفت و شد. او امر فرمود و قایم گردید. ۱۰  خداوندمشورت امت‌ها را باطل می‌کند. تدبیرهای قبائل را نیست می‌گرداند. ۱۱  مشورت خداوند قائم است تا ابدالاباد. تدابیر قلب او تا دهرالدهور. ۱۲  خوشابحال امتی که یهوه خدای ایشان است وقومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. ۱۳  از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی آدم را نگریست. ۱۴  از مکان سکونت خویش نظر می‌افکند، برجمیع ساکنان جهان. ۱۵  او که دلهای ایشان را جمیع سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. ۱۶  پادشاه به زیادتی لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوت رهایی نخواهد یافت. ۱۷  اسب به جهت استخلاص باطل است و به شدت قوت خودکسی را رهایی نخواهد داد. ۱۸  اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، برآنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند. ۱۹  تاجان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان رادر قحط زنده نگاه دارد. ۲۰  جان ما منتظرخداوند می‌باشد. او اعانت و سپر ما است. ۲۱  زیرا که دل ما در او شادی می‌کند و در نام قدوس او توکل می‌داریم. ۲۲ ‌ای خداوندرحمت تو بر ما باد. چنانکه امیدوار توبوده‌ایم.