۳۷
سرنوشت شریران
مزمور داود
۱  به‌سبب شریران خویشتن را مشوش مساز و بر فتنه انگیزان حسد مبر. ۲  زیراکه مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد.
۳  بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. ۴  و در خداوندتمتع ببر، پس مسالت دل تو را به تو خواهد داد. ۵  طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ۶  و عدالت تو رامثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانندظهر. ۷  نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش واز شخص فرخنده طریق و مرد حیله گر خود رامشوش مساز. ۸  از غضب برکنار شو و خشم راترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناه خواهد شد. ۹  زیرا که شریران منقطع خواهندشد. و اما منتظران خداوند وارث زمین خواهندبود. ۱۰  هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تامل خواهی کرد و نخواهد بود. ۱۱  واما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید.
۱۲  شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او می‌افشرد. ۱۳  خداوند بر او خواهدخندید، زیرا می‌بیند که روز او می‌آید. ۱۴  شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان راکشیده‌اند تا مسکین و فقیر را بیندازند وراست روان را مقتول سازند. ۱۵  شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. ۱۶  نعمت اندک یک مردصالح بهتر است، از اندوخته های شریران کثیر. ۱۷  زیرا که بازوهای شریران، شکسته خواهد شد. و اما صالحان را خداوند تایید می‌کند. ۱۸ خداوندروزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهدبود تا ابدالاباد. ۱۹  در زمان بلا خجل نخواهندشد، و در ایام قحط سیر خواهند بود. ۲۰  زیراشریران هلاک می‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرمی مرتعها فانی خواهند شد. بلی مثل دخان فانی خواهند گردید. ۲۱  شریر قرض می‌گیرد ووفا نمی کند و اما صالح رحیم و بخشنده است. ۲۲  زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و اما آنانی که ملعون وی‌اند، منقطع خواهند شد. ۲۳  خداوند قدمهای انسان رامستحکم می‌سازد، و در طریق هایش سرورمی دارد. ۲۴  اگر‌چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیراخداوند دستش را می‌گیرد. ۲۵  من جوان بودم والان پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند. ۲۶ تمامی روز رئوف است و قرض دهنده. وذریت او مبارک خواهند بود.
۲۷  از بدی برکنار شو و نیکویی بکن. پس ساکن خواهی بود تا ابدالاباد. ۲۸  زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدسان خود را ترک نخواهدفرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالاباد. واما نسل شریر منقطع خواهد شد. ۲۹  صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. ۳۰  دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید. ۳۱  شریعت خدای وی در دل اوست. پس قدمهایش نخواهد لغزید. ۳۲  شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد. ۳۳  خداونداو را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. ۳۴  منتظرخداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوندآن را خواهی دید. ۳۵  شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را بهر سومی کشید. ۳۶  اما گذشت و اینک نیست گردید و اورا جستجو کردم و یافت نشد. ۳۷  مرد کامل راملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. ۳۸  اما خطاکاران جمیع هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد ۳۹  و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعه ایشان خواهد بود. ۴۰  وخداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده، خواهد رهانید. زیرا بر او توکل دارند.