۴۶
کمک خدا در تنگیها
برای سالار مغنیان. سرود بنی قورح برعلاموت
۱  خدا ملجا و قوت ماست، و مددکاری که در تنگیها فور یافت می‌شود. ۲  پس نخواهیم ترسید، اگر‌چه جهان مبدل گردد وکوهها در قعر دریا به لرزش آید. ۳  اگر‌چه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوهها ازسرکشی آن متزلزل گردند، سلاه. ۴  نهری است که شعبه هایش شهر خدا را فرحناک می‌سازد ومسکن قدوس حضرت اعلی را. ۵  خدا در وسطاوست پس جنبش نخواهد خورد. خدا او رااعانت خواهد کرد در طلوع صبح. ۶  امت‌ها نعره زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او آواز خود راداد. پس جهان گداخته گردید. ۷  یهوه صبایوت باماست. و خدای یعقوب قلعه بلند ما، سلاه. ۸  بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید، که چه خرابیها در جهان پیدا نمود. ۹  او جنگها را تااقصای جهان تسکین می‌دهد. کمان را می‌شکند ونیزه را قطع می‌کند و ارابه‌ها را به آتش می‌سوزاند. ۱۰  بازایستید و بدانید که من خدا هستم. در میان امت‌ها، متعال و در جهان، متعال خواهم شد. ۱۱ یهوه صبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما، سلاه.