۴۷
تسبیح خدایی که پادشاه است
برای سالار مغنیان. مزمور بنی قورح
۱  ای جمیع امت‌ها دستک زنید. نزد خدابه آواز شادی بانگ برآورید. ۲  زیراخداوند متعال و مهیب است و بر تمامی جهان خدای بزرگ. ۳  قوم‌ها را در زیر ما مغلوب خواهدساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما. ۴  میراث مارا برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب راکه دوست می‌دارد، سلاه. ۵  خدا به آواز بلندصعود نموده است. خداوند به آواز کرنا. ۶  تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید. ۷  زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. ۸  خدا بر امت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است. ۹  سروران قوم‌ها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد.