۵۰
پرستش مقدسان خداوند
مزمور آساف
۱  خدا، خدا یهوه تکلم می‌کند و زمین رااز مطلع آفتاب تا به مغربش می‌خواند.
۲  از صهیون که کمال زیبایی است، خدا تجلی نموده است. ۳  خدای ما می‌آید و سکوت نخواهد نمود. آتش پیش روی او می‌بلعد. وطوفان شدید گرداگرد وی خواهد بود. ۴  آسمان را از بالا می‌خواند و زمین را، تا قوم خود راداوری کند: ۵  «مقدسان مرا نزد من جمع کنید، که عهد را با من به قربانی بسته‌اند.» ۶  و آسمانها ازانصاف او خبر خواهند داد. زیرا خدا خود داوراست، سلاه.
۷  «ای قوم من بشنوتا سخن گویم. و‌ای اسرائیل تا برایت شهادت دهم که خدا، خدای تومن هستم. ۸  درباره قربانی هایت تو را توبیخ نمی کنم و قربانی های سوختنی تو دائم در نظرمن است. ۹  گوساله‌ای از خانه تو نمی گیرم و نه بزی از آغل تو. ۱۰  زیراکه جمیع حیوانات جنگل از آن منند و بهایمی که بر هزاران کوه می‌باشند. ۱۱  همه پرندگان کوهها را می‌شناسم و وحوش صحرا نزد من حاضرند. ۱۲  اگر گرسنه می‌بودم تورا خبر نمی دادم. زیرا ربع مسکون و پری آن از آن من است. ۱۳  آیا گوشت گاوان را بخورم و خون بزها را بنوشم؟ ۱۴  برای خدا قربانی تشکر رابگذران، و نذرهای خویش را به حضرت اعلی وفانما. ۱۵  پس در روز تنگی مرا بخوان تا تو راخلاصی دهم و مرا تمجید بنمایی.»
۱۶  و اما به شریر خدا می‌گوید: «ترا چه‌کاراست که فرایض مرا بیان کنی و عهد مرا به زبان خود بیاوری؟ ۱۷  چونکه تو از تادیب نفرت داشته‌ای و کلام مرا پشت سر خود انداخته‌ای. ۱۸ چون دزد را دیدی او را پسند کردی و نصیب تو با زناکاران است. ۱۹  دهان خود را به شرارت گشوده‌ای و زبانت حیله را اختراع می‌کند. ۲۰  نشسته‌ای تا به ضد برادر خود سخن رانی ودرباره پسر مادر خویش غیبت‌گویی. ۲۱  این راکردی و من سکوت نمودم. پس گمان بردی که من مثل تو هستم. لیکن تو را توبیخ خواهم کرد. و این را پیش نظر تو به ترتیب خواهم نهاد. ۲۲ ‌ای فراموش کنندگان خدا، در این تفکر کنید! مباداشما را بدرم و رهاننده‌ای نباشد. ۲۳  هر‌که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند. و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.»