۵۴
دعا برای محافظت
برای سالار مغنیان. قصیده داود بر ذوات اوتاروقتی که زیفیان نزد شاول آمده، گفتند آیا داودنزد ما خود را پنهان نمی کند
۱  ای خدا به نام خود مرا نجات بده و به قوت خویش بر من داوری نما. ۲ ‌ای خدا دعای مرا بشنو و سخنان زبانم را گوش بگیر. ۳  زیرا بیگانگان به ضد من برخاسته‌اند و ظالمان قصد جان من دارند. و خدا را در مد نظر خودنگذاشته‌اند، سلاه. ۴  اینک خدا مددکار من است. خداوند از تایید کنندگان جان من است. ۵  بدی رابر دشمنان من خواهد برگردانید. به راستی خودریشه ایشان را بکن. ۶  قربانی های تبرعی نزد توخواهم گذرانید و نام تو را‌ای خداوند حمدخواهم گفت زیرا نیکوست. ۷  چونکه از جمیع تنگیها مرا خلاصی داده‌ای، و چشم من بردشمنانم نگریسته است.