۵۵
ناله از ظلم دوست
برای سالار مغنیان. قصیده داود بر ذوات اوتار
۱  ای خدا به دعای من گوش بگیر! و خودرا از تضرع من پنهان مکن! ۲  به من گوش فراگیر و مرا مستجاب فرما! زیرا که در تفکر خودمتحیرم و ناله می‌کنم. ۳  از آواز دشمن و به‌سبب ظلم شریر، زیرا که ظلم بر من می‌اندازند وبا خشم بر من جفا می‌کنند. ۴  دل من در اندرونم پیچ و تاب می کند، و ترسهای موت بر من افتاده است. ۵  ترس و لرز به من در‌آمده است. وحشتی هولناک مرا در‌گرفته است. ۶  و گفتم کاش که مرابالها مثل کبوتر می‌بود تا پرواز کرده، استراحت می‌یافتم. ۷  هرآینه بجای دور می‌پریدم، و درصحرا ماوا می‌گزیدم، سلاه. ۸  می‌شتافتم بسوی پناهگاهی، از باد تند و از طوفان شدید.
۹ ‌ای خداوند آنها را هلاک کن و زبانهایشان راتفریق نما زیرا که در شهر ظلم و جنگ دیده‌ام. ۱۰ روز و شب بر حصارهایش گردش می‌کنند وشرارت و مشقت در میانش می‌باشد. ۱۱  فسادهادر میان وی است و جور و حیله از کوچه هایش دور نمی شود. ۱۲  زیرا دشمن نبود که مرا ملامت می‌کرد والا تحمل می‌کردم؛ و خصم من نبود که بر من سربلندی می‌نمود؛ والا خود را از وی پنهان می‌ساختم. ۱۳  بلکه تو بودی‌ای مرد نظیر من! ای یار خالص و دوست صدیق من! ۱۴  که با یکدیگرمشورت شیرین می‌کردیم و به خانه خدا در انبوه می‌خرامیدیم. ۱۵  موت بر ایشان ناگهان آید وزنده بگور فرو روند. زیرا شرارت در مسکن های ایشان و در میان ایشان است.
۱۶  و اما من نزد خدا فریاد می‌کنم و خداوندمرا نجات خواهد داد. ۱۷  شامگاهان و صبح وظهر شکایت و ناله می‌کنم و او آواز مرا خواهدشنید. ۱۸  جانم را از جنگی که بر من شده بود، بسلامتی فدیه داده است. زیرا بسیاری با من مقاومت می‌کردند. ۱۹  خدا خواهد شنید و ایشان را جواب خواهد داد، او که از ازل نشسته است، سلاه. زیراکه در ایشان تبدیلها نیست و از خدانمی ترسند. ۲۰  دست خود را بر صلح اندیشان خویش دراز کرده، و عهد خویش را شکسته است. ۲۱  سخنان چرب زبانش نرم، لیکن دلش جنگ است. سخنانش چرب تر از روغن لیکن شمشیرهای برهنه است. ۲۲  نصیب خود را به خداوند بسپار و تو را رزق خواهد داد. او تا به ابدنخواهد گذاشت که مرد عادل جنبش خورد. ۲۳  وتو‌ای خدا ایشان را به چاه هلاکت فرو خواهی آورد. مردمان خون ریز و حیله ساز، روزهای خودرا نیمه نخواهند کرد، لیکن من بر تو توکل خواهم داشت.