۶۱
فریاد مرا بشنو
برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور داود
۱  ای خدا فریاد مرا بشنو! و دعای مرااجابت فرما! ۲  از اقصای جهان تو راخواهم خواند، هنگامی که دلم بیهوش می‌شود، مرا به صخره‌ای که از من بلندتر است هدایت نما. ۳  زیرا که تو ملجای من بوده‌ای و برج قوی ازروی دشمن. ۴  در خیمه تو ساکن خواهم بود تاابدالاباد. زیر سایه بالهای تو پناه خواهم برد، سلاه. ۵  زیرا تو‌ای خدا نذرهای مرا شنیده‌ای ومیراث ترسندگان نام خود را به من عطا کرده‌ای. ۶  بر عمر پادشاه روزها خواهی افزود و سالهای اوتا نسل‌ها باقی خواهد ماند. ۷  به حضور خداخواهد نشست تا ابدالاباد. رحمت و راستی را مهیا کن تا او را محافظت کنند. ۸  پس نام تو را تا به ابد خواهم سرایید تا هر روز نذرهای خود را وفاکنم.