۶۷
سرود حمد و شادی
برای سالار مغنیان. مزمور و سرود برذوات اوتار
۱  خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازدو نور روی خود را بر ما متجلی فرماید! سلاه. ۲  تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها. ۳ ‌ای خدا قوم‌ها تو را حمدگویند. جمیع قوم‌ها تو را حمد گویند.
۴  امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود زیراقوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امت های جهان را هدایت خواهی کرد، سلاه. ۵ ‌ای خداقوم‌ها تو را حمد گویند. جمیع قوم‌ها تو را حمدگویند. ۶  آنگاه زمین محصول خود را خواهد دادو خدا خدای ما، ما را مبارک خواهد فرمود. ۷ خداما را مبارک خواهد فرمود. و تمامی اقصای جهان از او خواهند ترسید.