۷۰
دعای اعانت
برای سالار مغنیان. مزمور داود به جهت یادگاری
۱  خدایا، برای نجات من بشتاب! ای خداوند به اعانت من تعجیل فرما! ۲  آنانی که قصد جان من دارند، خجل و شرمنده شوند، و آنانی که در بدی من رغبت دارند، روبرگردانیده و رسوا گردند، ۳  و آنانی که هه هه می‌گویند، به‌سبب خجالت خویش رو برگردانیده شوند.
۴  و اما جمیع طالبان تو، در تو وجد و شادی کنند، و دوست دارندگان نجات تو دائم گویند: «خدا متعال باد!» ۵  و اما من مسکین و فقیر هستم. خدایا برای من تعجیل کن. تو مددکار ونجات‌دهنده من هستی. ای خداوند تاخیر منما.