۷۶
مجد خدا
برای سالار مغنیان برذوات اوتار. مزمور و سرود آساف
۱  خدا در یهودا معروف است و نام او دراسرائیل عظیم! ۲  خیمه او است درشالیم و مسکن او در صهیون. ۳  در آنجا، برقهای کمان را شکست. سپر و شمشیر و جنگ را، سلاه. ۴  تو جلیل هستی و مجید، زیاده از کوههای یغما! ۵  قوی‌دلان تاراج شده‌اند و خواب ایشان رادرربود و همه مردان زورآور دست خود رانیافتند. ۶  از توبیخ تو‌ای خدای یعقوب، بر ارابه هاو اسبان خوابی گران مستولی گردید. ۷  تو مهیب هستی، تو! و در حین غضبت، کیست که به حضورتو ایستد؟ ۸  از آسمان داوری را شنوانیدی. پس جهان بترسید و ساکت گردید. ۹  چون خدا برای داوری قیام فرماید تا همه مساکین جهان راخلاصی بخشد، سلاه، ۱۰  آنگاه خشم انسان تو راحمد خواهد گفت و باقی خشم را بر کمر خودخواهی بست. ۱۱  نذر کنید و وفا نمایید برای یهوه خدای خود. همه که گرداگرد او هستند، هدیه بگذرانند نزد او که مهیب است. ۱۲  روح روسا رامنقطع خواهد ساخت و برای پادشاهان جهان مهیب می‌باشد.