۸۱
پیروی از خداوند
برای سالار مغنیان برجتیت. مزمور آساف
۱  ترنم نمایید برای خدایی که قوت ماست. برای خدای یعقوب آوازشادمانی دهید! ۲  سرود را بلند کنید و دف رابیاورید و بربط دلنواز را با رباب! ۳  کرنا را بنوازیددر اول ماه، در ماه تمام و در روز عید ما. ۴  زیرا که این فریضه‌ای است در اسرائیل و حکمی ازخدای یعقوب. ۵  این را شهادتی در یوسف تعیین فرمود، چون بر زمین مصر بیرون رفت، جایی که لغتی را که نفهمیده بودم شنیدم: ۶  «دوش او را از بار سنگین آزاد ساختم ودستهای او از سبد رها شد. ۷  در تنگی استدعانمودی و تو را خلاصی دادم. در ستر رعد، تو رااجابت کردم و تو را نزد آب مریبه امتحان نمودم.
۸  «ای قوم من بشنو و تو را تاکید می‌کنم. وای اسرائیل اگر به من گوش دهی. ۹  در میان توخدای غیر نباشد و نزد خدای بیگانه سجده منما. ۱۰  من یهوه خدای تو هستم که تو را از زمین مصربرآوردم. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پرخواهم ساخت. ۱۱  لیکن قوم من سخن مرانشنیدند و اسرائیل مرا ابا نمودند. ۱۲  پس ایشان را به سختی دلشان ترک کردم که به مشورتهای خود سلوک نمایند. ۱۳ ‌ای کاش که قوم من به من گوش می‌گرفتند و اسرائیل در طریقهای من سالک می‌بودند. ۱۴  آنگاه دشمنان ایشان رابزودی به زیر می‌انداختم و دست خود رابرخصمان ایشان برمی گردانیدم. ۱۵  آنانی که ازخداوند نفرت دارند بدو گردن می‌نهادند. اما زمان ایشان باقی می‌بود تا ابدالاباد. ۱۶  ایشان را به نیکوترین گندم می‌پرورد؛ و تو را به عسل ازصخره سیر می‌کردم.»