۸۲
خدا در جماعت خدا
مزمور آساف
۱  خدا در جماعت خدا ایستاده است. درمیان خدایان داوری می‌کند: ۲  «تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سلاه. ۳  فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید. ۴  مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را ازدست شریران خلاصی دهید.
۵  «نمی دانند و نمی فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد. ۶  من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. ۷  لیکن مثل آدمیان خواهید مرد وچون یکی از سروران خواهید افتاد!»
۸ ‌ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیراکه تو تمامی امت‌ها را متصرف خواهی شد.