۸۳
دعا برای شکست دشمنان
سرود و مزمور آساف
۱  ای خدا تو را خاموشی نباشد! ای خداساکت مباش و میارام! ۲  زیرا اینک دشمنانت شورش می‌کنند و آنانی که از تو نفرت دارند، سر خود را برافراشته‌اند. ۳  بر قوم تو مکایدمی اندیشند وبر پناه آوردگان تو مشورت می‌کنند. ۴  و می‌گویند: «بیایید ایشان را هلاک کنیم تا قومی نباشند و نام اسرائیل دیگر مذکور نشود.»
۵  زیرا به یک دل با هم مشورت می‌کنند و برضد تو عهد بسته‌اند. ۶  خیمه های ادوم واسماعیلیان و موآب و هاجریان. ۷  جبال و عمون و عمالیق و فلسطین با ساکنان صور. ۸  آشور نیز باایشان متفق شدند و بازویی برای بنی لوطگردیدند، سلاه.
۹  بدیشان عمل نما چنانکه به مدیان کردی. چنانکه به سیسرا و یابین در وادی قیشون. ۱۰  که در عیندور هلاک شدند و سرگین برای زمین گردیدند. ۱۱  سروران ایشان را مثل غراب و ذئب گردان و جمیع امرای ایشان را مثل ذبح وصلمناع. ۱۲  که می‌گفتند: «مساکن خدا را برای خویشتن تصرف نماییم.»
۱۳ ‌ای خدای من، ایشان را چون غبار گردبادبساز و مانند کاه پیش روی باد. ۱۴  مثل آتشی که جنگل را می‌سوزاند و مثل شعله‌ای که کوهها را مشتعل می‌سازد. ۱۵  همچنان ایشان را به تند بادخود بران و به طوفان خویش ایشان را آشفته گردان. ۱۶  رویهای ایشان را به ذلت پر کن تا نام تورا‌ای خداوند بطلبند. ۱۷  خجل و پریشان بشوندتا ابدالاباد و شرمنده و هلاک گردند. ۱۸  و بدانندتو که اسمت یهوه می‌باشد، به تنها بر تمامی زمین متعال هستی.