۸۶
دعا برای نجات
دعای داود
۱  ای خداوند گوش خود را فراگرفته، مرامستجاب فرما زیرا مسکین و نیازمندهستم! ۲  جان مرا نگاه دار زیرا من متقی هستم. ای خدای من، بنده خود را که بر تو توکل دارد، نجات بده. ۳ ‌ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که تمامی روز تو را می‌خوانم! ۴  جان بنده خود را شادمان گردان زیرا‌ای خداوند جان خود را نزد توبرمی دارم. ۵  زیرا تو‌ای خداوند، نیکو و غفارهستی و بسیار رحیم برای آنانی که تو رامی خوانند. ۶ ‌ای خداوند دعای مرا اجابت فرما وبه آواز تضرع من توجه نما! ۷  در روز تنگی خودتو را خواهم خواند زیرا که مرا مستجاب خواهی فرمود. ۸ ‌ای خداوند در میان خدایان مثل تونیست و کاری مثل کارهای تو نی. ۹ ‌ای خداوندهمه امت هایی که آفریده‌ای آمده، به حضور توسجده خواهند کرد و نام تو را تمجید خواهندنمود. ۱۰  زیرا که تو بزرگ هستی و کارهای عجیب می‌کنی. تو تنها خدا هستی.
۱۱ ‌ای خداوند طریق خود را به من بیاموز تا درراستی تو سالک شوم. دل مرا واحد ساز تا از نام تو ترسان باشم. ۱۲ ‌ای خداوند خدای من تو را به تمامی دل حمد خواهم گفت و نام تو را تمجیدخواهم کرد تا ابدالاباد. ۱۳  زیرا که رحمت تو به من عظیم است و جان مرا از هاویه اسفل رهانیده‌ای. ۱۴ ‌ای خدا متکبران بر من برخاسته اندو گروهی از ظالمان قصد جان من دارند و تو را در مد نظر خود نمی آورند. ۱۵  و تو‌ای خداوندخدای رحیم و کریم هستی. دیر غضب و پر ازرحمت و راستی. ۱۶  بسوی من التفات کن و بر من کرم فرما. قوت خود را به بنده ات بده و پسر کنیزخود را نجات‌بخش. ۱۷  علامت خوبی را به من بنما تا آنانی که از من نفرت دارند آن را دیده، خجل شوند زیرا که تو‌ای خداوند مرا اعانت کرده و تسلی داده‌ای.