۸۷
در وصف اورشلیم
مزمور و سرود بنی قورح
۱  اساس او در کوههای مقدس است. ۲  خداوند دروازه های صهیون رادوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکن های یعقوب. ۳  سخنهای مجید درباره تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سلاه. ۴  رهب و بابل را ازشناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است. ۵  ودرباره صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود. ۶  خداوند چون امت‌ها رامی نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولدشده است، سلاه. ۷  مغنیان و رقص کنندگان نیز. جمیع چشمه های من در تو است.