۹۲
سرود حمد و تسبیح
مزمور و سرود برای روز سبت
۱  خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلی. ۲  بامدادان رحمت تو را اعلام نمودن و درهر شب امانت تو را. ۳  بر ذات ده اوتار و بر رباب وبه نغمه هجایون و بربط. ۴  زیرا که‌ای خداوند مرابه‌کارهای خودت شادمان ساخته‌ای. به‌سبب اعمال دستهای تو ترنم خواهم نمود. ۵ ‌ای خداوند اعمال تو چه عظیم است و فکرهای توبی نهایت عمیق. ۶  مرد وحشی این را نمی داند و جاهل در این تامل نمی کند. ۷  وقتی که شریران مثل علف می‌رویند و جمیع بدکاران می‌شکفند، برای این است که تا به ابد هلاک گردند. ۸  لیکن توای خداوند بر اعلی علیین هستی، تا ابدالاباد. ۹  زیرا اینک دشمنان تو‌ای خداوند، هان دشمنان تو هلاک خواهند شد و جمیع بدکاران پراکنده خواهند شد.
۱۰  و اما شاخ مرا مثل شاخ گاو وحشی بلندکرده‌ای و به روغن تازه مسح شده‌ام. ۱۱  و چشم من بر دشمنانم خواهد نگریست و گوشهای من ازشریرانی که با من مقاومت می‌کنند خواهد شنید. ۱۲  عادل مثل درخت خرما خواهد شکفت و مثل سرو آزاد در لبنان نمو خواهد کرد. ۱۳  آنانی که درخانه خداوند غرس شده‌اند، در صحنهای خدای ما خواهند شکفت. ۱۴  در وقت پیری نیز میوه خواهند‌آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود. ۱۵  تااعلام کنند که خداوند راست است. او صخره من است و در وی هیچ بی‌انصافی نیست.