۹۸
سرود تازه
مزمور
۱  برای خداوند سرود تازه بسرایید زیراکارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدوس او، او را مظفر ساخته است. ۲  خداوند نجات خود را اعلام نموده، وعدالتش را به نظر امت‌ها مکشوف کرده است. ۳ رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یادآورد. همه اقصای زمین نجات خدای ما رادیده‌اند.
۴ ‌ای تمامی زمین، خداوند را آواز شادمانی دهید. بانگ زنید و ترنم نمایید و بسرایید. ۵  خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آوازنغمات! ۶  با کرناها و آواز سرنا! به حضور یهوه پادشاه آواز شادمانی دهید! ۷  دریا و پری آن بخروشد! ربع مسکون و ساکنان آن! ۸  نهرهادستک بزنند! و کوهها با هم ترنم نمایند. ۹  به حضور خداوند زیرا به داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومهارا به راستی.