۱۰۰
آواز شادمانی
۱  ای تمامی روی زمین خداوند راآواز شادمانی دهید. ۲  خداوند را باشادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنم بیاید. ۳  بدانید که یهوه خداست، او ما را آفرید. ما قوم اوهستیم و گوسفندان مرتع او. ۴  به دروازه های او باحمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمدگویید و نام او را متبارک خوانید! ۵  زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالاباد.