۱۱۰
کاهن به رتبه ملکیصدق
مزمور داود
۱  یهوه به خداوند من گفت: «به‌دست راست من بنشین تا دشمنانت را پای انداز تو سازم.» ۲  خداوند عصای قوت تو را ازصهیون خواهد فرستاد. در میان دشمنان خودحکمرانی کن. ۳  قوم تو در روز قوت تو، هدایای تبرعی می‌باشند. در زینتهای قدوسیت، شبنم جوانی تو از رحم صحرگاه برای توست. ۴  خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهدشد که «تو کاهن هستی تا ابدالاباد، به رتبه ملکیصدق.» ۵  خداوند که به‌دست راست توست؛ در روز غضب خود پادشاهان را شکست خواهد داد. ۶  در میان امتها داوری خواهد کرد. از لاشها پر خواهد ساخت و سر آنها را درزمین وسیع خواهد کوبید. ۷  از نهر سر راه خواهد نوشید. بنابراین سر خود را بر‌خواهدافراشت.