۱۱۱
رحمت خداوند
۱  هللویاه! خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت. ۲  کارهای خداوند عظیم است، و همگانی که به آنها رغبت دارند در آنهاتفتیش می‌کنند. ۳  کار او جلال و کبریایی است وعدالت وی پایدار تا ابدالاباد. ۴  یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است. ۵  ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تاابدالاباد. ۶  قوت اعمال خود را برای قوم خودبیان کرده است تا میراث امتها را بدیشان عطافرماید. ۷  کارهای دستهایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین. ۸  آنها پایدار است تا ابدالاباد. در راستی و استقامت کرده شده. ۹  فدیه‌ای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش راتا ابد امر فرمود. نام او قدوس و مهیب است. ۱۰ ترس خداوند ابتدای حکمت است. همه عاملین آنها را خردمندی نیکو است. حمد اوپایدار است تا ابدالاباد.