۱۱۳
محبت خداوند
۱  هللویاه! ای بندگان خداوند، تسبیح بخوانید. نام خداوند را تسبیح بخوانید. ۲  نام خداوند متبارک باد، از الان تاابدالاباد. ۳  از مطلع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند را تسبیح خوانده شود. ۴  خداوند برجمیع امتها متعال است و جلال وی فوق آسمانها. ۵  کیست مانند یهوه خدای ما که بر اعلی علیین نشسته است؟ ۶  و متواضع می‌شود تا نظرنماید بر آسمانها و بر زمین. ۷  که مسکین را ازخاک برمی دارد و فقیر را از مزبله برمی افرازد. ۸  تااو را با بزرگان بنشاند یعنی با بزرگان قوم خویش. ۹  زن نازاد را خانه نشین می‌سازد و مادر فرحناک فرزندان. هللویاه!