۱۱۴
سرود فصح
۱  وقتی که اسرائیل از مصر بیرون آمدند، و خاندان یعقوب از قوم اجنبی زبان، ۲  یهودا مقدس او بود و اسرائیل محل سلطنت وی. ۳  دریا این را بدید و گریخت واردن به عقب برگشت. ۴  کوهها مثل قوچها به جستن درآمدند و تلها مثل بره های گله. ۵ ‌ای دریاتو را چه شد که گریختی؟ و‌ای اردن که به عقب برگشتی؟ ۶ ‌ای کوهها که مثل قوچها به جستن درآمدید و‌ای تلها که مثل بره های گله. ۷ ‌ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو و از حضور خدای یعقوب. ۸  که صخره را دریاچه آب گردانید وسنگ خارا را چشمه آب.