۱۱۵
در وصف خدای حقیقی
۱  ما را نی، ای خداوند! ما را نی، بلکه نام خود را جلال ده! به‌سبب رحمتت و به‌سبب راستی خویش. ۲  امتها چرابگویند که «خدای ایشان الان کجاست؟» ۳  اماخدای ما در آسمانهاست. آنچه را که اراده نموده به عمل آورده است. ۴  بتهای ایشان نقره وطلاست، از صنعت دستهای انسان. ۵  آنها را دهان است و سخن نمی گویند. آنها را چشمهاست ونمی بینند. ۶  آنها را گوشهاست و نمی شنوند. آنهارا بینی است و نمی بویند. ۷  دستها دارند و لمس نمی کنند. و پایها و راه نمی روند. و به گلوی خودتنطق نمی نمایند. ۸  سازندگان آنها مثل آنهاهستند، و هر‌که بر آنها توکل دارد.
۹ ‌ای اسرائیل بر خداوند توکل نما. او معاون وسپر ایشان است. ۱۰ ‌ای خاندان هارون بر خداوندتوکل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. ۱۱ ‌ای ترسندگان خداوند، بر خداوند توکل نمایید. او معاون و سپر ایشان است. ۱۲  خداوند ما را به یادآورده، برکت می‌دهد. خاندان اسرائیل را برکت خواهد داد و خاندان هارون را برکت خواهد داد. ۱۳  ترسندگان خداوند را برکت خواهد داد، چه کوچک و چه بزرگ. ۱۴  خداوند شما را ترقی خواهد داد، شما و فرزندان شما را. ۱۵  شمامبارک خداوند هستید که آسمان و زمین را آفرید. ۱۶  آسمانها، آسمانهای خداوند است و اما زمین را به بنی آدم عطا فرمود. ۱۷  مردگان نیستند که یاه را تسبیح می‌خوانند؛ و نه آنانی که به خاموشی فرو می‌روند. ۱۸  لیکن ما یاه را متبارک خواهیم خواند، از الان و تا ابدالاباد. هللویاه!