۱۱۷
تسبیح خداوند
۱  ای جمیع امتها خداوند را تسبیح بخوانید! ای تمامی قبایل! او راحمد گویید! ۲  زیرا که رحمت او بر ما عظیم است و راستی خداوند تا ابدالاباد. هللویاه!