۱۲۲
در وصف اورشلیم
سرود درجات از داود
۱  شادمان می‌شدم چون به من می گفتند: «به خانه خداوند برویم.» ۲  پایهای ما خواهد ایستاد، به اندرون دروازه های تو، ای اورشلیم! ۳ ‌ای اورشلیم که بنا شده‌ای مثل شهری که تمام با هم پیوسته باشد، ۴  که بدانجااسباط بالا می‌روند، یعنی اسباط یاه، تا شهادت باشد برای اسرائیل و تا نام یهوه را تسبیح بخوانند. ۵  زیرا که در آنجا کرسیهای داوری بر پاشده است، یعنی کرسیهای خاندان داود.
۶  برای سلامتی اورشلیم مسالت کنید. آنانی که تو را دوست می‌دارند، خجسته حال خواهندشد. ۷  سلامتی در باره های تو باشد، و رفاهیت درقصرهای تو. ۸  به‌خاطر برادران و یاران خویش، می‌گویم که سلامتی بر تو باد. ۹  به‌خاطرخانه یهوه خدای ما، سعادت تو را خواهم طلبید.