۱۲۴
اعانت از جانب خدا
سرود درجات از داود
۱  اگر خداوند با ما نمی بود، اسرائیل الان بگوید؛ ۲  اگر خداوند با مانمی بود، وقتی که آدمیان با ما مقاومت نمودند، ۳  آنگاه هر آینه ما را زنده فرو می‌بردند، چون خشم ایشان بر ما افروخته بود. ۴  آنگاه آبها ما راغرق می‌کرد و نهرها بر جان ما می‌گذشت. ۵  آنگاه آبهای پر زور، از جان ما می‌گذشت.
۶  متبارک باد خداوند که ما را شکار برای دندانهای ایشان نساخت. ۷  جان ما مثل مرغ از دام صیادان خلاص شد. دام گسسته شد و ما خلاصی یافتیم. ۸  اعانت ما به نام یهوه است، که آسمان وزمین را آفرید.