۱۲۶
بازآوردن اسیران صهیون
سرود درجات
۱  چون خداوند اسیران صهیون را بازآورد، مثل خواب بینندگان شدیم. ۲  آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنم. آنگاه در میان امتها گفتند که «خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است.»
۳  خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم. ۴ ‌ای خداوند اسیران ما راباز آور، مثل نهرها در جنوب. ۵  آنانی که با اشکهامی کارند، با ترنم درو خواهند نمود. ۶  آنکه باگریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنم خواهد برگشت و بافه های خویش را خواهد آورد.