۱۲۸
خوشابحال ترسندگان خدا
سرود درجات
۱  خوشابحال هر‌که از خداوندمی ترسد و بر طریق های او سالک می‌باشد. ۲  عمل دستهای خود را خواهی خورد. خوشابحال تو و سعادت با تو خواهد بود. ۳  زن تومثل مو بارآور به اطراف خانه تو خواهد بود وپسرانت مثل نهالهای زیتون، گرداگرد سفره تو. ۴  اینک همچنین مبارک خواهد بود کسی‌که ازخداوند می‌ترسد. ۵  خداوند تو را از صهیون برکت خواهد داد، و در تمام ایام عمرت سعادت اورشلیم را خواهی دید. ۶  پسران پسران خود راخواهی دید. سلامتی بر اسرائیل باد.