۱۲۹
رهایی از شریران
سرود درجات
۱  چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. اسرائیل الان بگویند: ۲ چه بسیار از طفولیتم مرا اذیت رسانیدند. لیکن بر من غالب نیامدند. ۳  شیار کنندگان بر پشت من شیار کردند، و شیارهای خود را درازنمودند.
۴  اما خداوند عادل است و بندهای شریران راگسیخت. ۵  خجل و برگردانیده شوند همه کسانی که از صهیون نفرت دارند. ۶  مثل گیاه بر پشت بامهاباشند، که پیش از آن که آن را بچینند می‌خشکد. ۷  که درونده دست خود را از آن پر نمی کند و نه دسته بند آغوش خود را. ۸  و راهگذاران نمی گویند برکت خداوند بر شما باد. شما را به نام خداوند مبارک می‌خوانیم.