۱۳۰
انتظار برای خدا
سرود درجات
۱  ای خداوند از عمقها نزد تو فریادبرآوردم. ۲ ‌ای خداوند! آواز مرابشنو و گوشهای تو به آواز تضرع من ملتفت شود. ۳ ‌ای یاه، اگر گناهان را به نظر آوری، کیست‌ای خداوند که به حضور تو بایستد؟ ۴  لیکن مغفرت نزد توست تا از تو بترسند. ۵  منتظر خداوندهستم. جان من منتظر است و به کلام او امیدوارم. ۶  جان من منتظر خداوند است، زیاده از منتظران صبح؛ بلی زیاده از منتظران صبح. ۷  اسرائیل برای خداوند امیدوار باشند زیرا که رحمت نزدخداوند است و نزد اوست نجات فراوان. ۸  و اواسرائیل را فدیه خواهد داد، از جمیع گناهان وی.