۱۳۱
فروتنی در مقابل خدا
سرود درجات از داود
۱  ای خداوند دل من متکبر نیست و نه چشمانم برافراشته و خویشتن را به‌کارهای بزرگ مشغول نساختم، و نه به‌کارهایی که از عقل من بعید است. ۲  بلکه جان خود را آرام و ساکت ساختم، مثل بچه‌ای از شیر باز داشته شده، نزد مادر خود. جانم در من بود، مثل بچه ازشیر بازداشته شده. ۳  اسرائیل بر خداوند امیدوارباشند، از الان و تا ابدالاباد.