۱۳۳
در وصف یکدلی
سرود درجات از داود
۱  اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یکدلی با هم ساکن شوند. ۲  مثل روغن نیکو بر سر است که به ریش فرود می‌آید، یعنی به ریش هارون که به دامن ردایش فرود می‌آید. ۳  و مثل شبنم حرمون است که بر کوههای صهیون فرود می‌آید. زیرا که درآنجا خداوند برکت خود را فرموده است یعنی حیات را تا ابدالاباد.