۱۳۴
تمجید خدا
سرود درجات
۱  هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه درخانه خداوند می‌ایستید! ۲  دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید. ۳  خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را ازصهیون برکت خواهد داد.