۱۴۵
پرستش خداوند
تسبیح داود
۱  ای خدای من، ای پادشاه، تو را متعال می‌خوانم و نام تو را متبارک می‌گویم، تا ابدالاباد! ۲  تمامی روز تو را متبارک می‌خوانم، و نام تو را حمد می‌گویم تا ابدالاباد. ۳  خداوند عظیم است و بی‌نهایت ممدوح. وعظمت او را تفتیش نتوان کرد. ۴  طبقه تا طبقه اعمال تو را تسبیح می‌خوانند و کارهای عظیم تورا بیان خواهند نمود. ۵  در مجد جلیل کبریایی توو در کارهای عجیب تو تفکر خواهم نمود. ۶  درقوت کارهای مهیب تو سخن خواهند گفت. و من عظمت تو را بیان خواهم نمود. ۷  و یادگاری کثرت احسان تو را حکایت خواهند کرد. وعدالت تو را خواهند سرایید. ۸  خداوند کریم ورحیم است و دیر غضب و کثیرالاحسان. ۹  خداوند برای همگان نیکو است. و رحمت های وی بر همه اعمال وی است. ۱۰ ‌ای خداوندجمیع کارهای تو، تو را حمد می‌گویند. ومقدسان تو، تو را متبارک می‌خوانند. ۱۱  درباره جلال ملکوت تو سخن می‌گویند و توانایی تو راحکایت می‌کنند. ۱۲  تا کارهای عظیم تو را به بنی آدم تعلیم دهند و کبریایی مجید ملکوت تورا. ۱۳  ملکوت تو، ملکوتی است تا جمیع دهرها وسلطنت تو باقی تا تمام دورها. ۱۴  خداوند جمیع افتادگان را تایید می‌کند و خم شدگان رابرمی خیزاند. ۱۵  چشمان همگان منتظر تومی باشد و تو طعام ایشان را در موسمش می‌دهی. ۱۶  دست خویش را باز می‌کنی و آرزوی همه زندگان را سیر می‌نمایی. ۱۷  خداوند عادل است در جمیع طریق های خود و رحیم در کل اعمال خویش. ۱۸  خداوند نزدیک است به آنانی که او رامی خوانند، به آنانی که او را به راستی می‌خوانند. ۱۹  آرزوی ترسندگان خود را بجا می‌آورد وتضرع ایشان را شنیده، ایشان را نجات می‌دهد. ۲۰  خداوند همه محبان خود را نگاه می‌دارد وهمه شریران را هلاک خواهد ساخت. ۲۱  دهان من تسبیح خداوند را خواهد گفت و همه بشر نام قدوس او را متبارک بخوانند تا ابدالاباد.